Tiedotteet

Ashtonin vastaus Iranin ydinohjelmaa koskeneeseen kirjalliseen kysymykseen 6.7.2012

P-003459/2012
Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Ashtonin
komission puolesta antama vastaus
(4.7.2012)


E3/EU+3 -ryhmän puolesta Iranin kanssa maan ydinohjelmasta neuvotteleva korkea edustaja, varapuheenjohtaja Ashton on sitoutunut pyrkimään siihen, että Iranin ydinohjelmakysymys ratkaistaan diplomaattisin keinoin. Sen vuoksi hän on pyrkinyt jatkamaan vuoropuhelua Iranin kanssa E3/EU+3 -ryhmän ja Iranin välisissä neuvotteluissa 14. huhtikuuta 2012 Istanbulissa, 23. ja 24. toukokuuta 2012 Bagdadissa ja 18. ja 19. kesäkuuta 2012 Moskovassa. Vuoropuhelu jatkuu teknisen tason kokouksessa Istanbulissa 3. heinäkuuta sekä muissa korkean edustajan, varapuheenjohtaja Ashtonin ja Saeed Jalilin välisissä tapaamisissa. Yhteydenpitoa jatketaan myös sijaisten tasolla tavoitteena saada Iran aloittamaan neuvottelut konkreettisista luottamusta lisäävistä toimista.

E3/EU+3 -ryhmän tavoitteena on luottamuksen lisääminen ja diplomaattisen lähestymistapansa mukaisesti se edellyttää Iranilta ydinsulkusopimuksen ja Iranin kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa tekemän valvontasopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä sekä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston ja kansainvälisen atomienergiajärjestön hallintoneuvoston asiaa koskevien päätöslauselmien täysimääräistä täytäntöönpanemista. Tämä edistää kyseisten kansainvälisten sopimusten ja instituutioiden aseman vahvistumista.

Kirjallisesti vastattava kysymys P-003459/2012
komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 117 artikla
Tarja Cronberg (Verts/ALE)
Aihe: VP/HR - Iranin ydinohjelma

Euroopan parlamentti toisti 2. helmikuuta 2012 Iranista ja sen ydinohjelmasta antamassaan päätöslauselmassa 'EU:n johdonmukaisen kannan, jonka mukaan Iranin ydinohjelmaa koskevat ratkaisemattomat kysymykset on ratkaistava rauhanomaisesti ja jonka mukaan konfliktia ei voida ratkaista sotilaallisesti'. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu totesi 6. maaliskuuta 2012 Iranin ydinohjelmaan viitaten, että 'kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä', mukaan lukien Israelin mahdollinen sotilaallinen isku Irania vastaan. Vastaavanlaisia lausuntoja ovat antaneet myös Yhdysvaltain presidentti Barack Obama ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeri William Hague.

Edellä esitetyn perusteella voidaan kysyä seuraavaa:

1. Tuomitsisiko korkea edustaja Israelin tai muiden valtioiden mahdolliset pyrkimykset toteuttaa lähiaikoina ennalta ehkäisevän sotilaallisen iskun Irania ja sen ydinlaitoksia vastaan?

2. Onko korkea edustaja samaa mieltä siitä, että tällainen ennalta ehkäisevä isku olisi vastoin kansainvälistä lainsäädäntöä, erityisesti YK:n peruskirjan VII luvun 51 artiklaa?

3. Yhtyykö korkea edustaja arvioon, jonka mukaan Iranin ydinohjelmaa on käsitelty Iranin velvoitteiden yhteydessä ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen (NPT) osapuolena sekä E3 + 3:n puitteissa? Onko korkea edustaja samaa mieltä siitä, että NPT:hen kuulumattoman valtion, kuten Israelin, ennalta ehkäisevä isku haittaisi NPT-prosessia ja EU:n sitoutumista joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen, kuten korostetaan vuonna 2004 laaditussa joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisessa EU:n strategiassa?

» Takaisin

» Sivun alkuun